Program

INFORMACJE DLA AUTORÓW
JĘZYK KONFERNCJI
Językiem konferencyjnym jest język polski z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski. Prezentacje mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczy innych języków.
Wystąpienia
Podczas konferencji prezentowane będą referaty oraz postery. Lista referatów jest zamknięta. W trakcie konferencji możliwa jest prezentacja posterów o tematyce dotyczącej ekologii i ochrony kuraków leśnych. Format posteru A-0, organizatorzy zapewniają miejsca do ekspozycji posterów.
Publikacje
Abstrakty. Organizator przewiduje publikację abstraktów prezentowanych na konferencji referatów i posterów na stronie internetowej konferencji, oraz w formie książki abstraktów (w języku polskim i angielskim). Abstrakt powinien zawierać tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, nazwy i adresy instytucji, a w przypadku autora korespondencyjnego również adres e-mail, oraz nie przekraczający 400 słów tekst główny (czcionka Times New Roman 12 z interlinią 1,5). Abstrakty prosimy przesyłać droga mailową na adres konferencja@lifeurogallus.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2017 roku.

Monografia pokonferencyjna. Organizator przewiduje wydanie w terminie do 30 maja 2018 dwujęzycznej (j. polski i j. angielski) monografii pokonferencyjnej w nakładzie 1000 egzemplarzy (format B5, druk pełny kolor). Każdy z autorów prezentowanych referatów i posterów, oraz wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatny egzemplarz wydawnictwa.

Autorów referatów i posterów prosimy o przesyłanie manuskryptów prac do dnia 31 stycznia 2018 roku na adres konferencja@lifeurogallus.pl 

Format manuskryptu: Manuskrypt pracy w języku polskim lub/i angielskim należy przesłać jako plik programu Word. Do pliku w formacie Word prosimy dołączyć plik całego artykułu w formacie pdf . Objętość manuskryptu nie powinna przekraczać 20 stron formatu A4 łącznie z tabelami, rycinami, fotografiami i spisem literatury (czcionka Times New Roman 12 z interlinią 1,5). Strony i wiersze powinny być ponumerowane. Z wyjątkiem nazw łacińskich nie należy stosować innego formatowania.

Strona tytułowa: Powinna zawierać tytuł w języku polskim lub/i angielskim, imiona i nazwiska autorów, nazwy i adresy instytucji (w przypadku autora korespondencyjnego również telefon i adres e-mail). 

Abstrakt: Abstrakt o długości do 300 słów, powinien odzwierciedlać strukturę pracy i zawierać cel i metodykę badań, najważniejsze wyniki oraz wnioski. W abstrakcie nie cytuje się rycin, tabel i fotografii.

Słowa kluczowe: do 5-7 wyrazów, słowa kluczowe nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy

Tekst główny: Struktura artykułu powinna odpowiadać ogólnym zasadom przygotowywania publikacji naukowych.

Literatura: Odwołania do literatury w tekście artykułu powinny zawierać nazwisko autora i rok publikacji w nawiasach okrągłych. Cytując równocześnie kilka prac, należy zastosować porządek chronologiczny. W dołączonym spisie „Cytowana literatura" należy zamieścić wszystkie cytowane pozycje w porządku alfabetycznym wg. nazwisk, wymieniając wszystkich autorów. Każda pozycja literatury powinna zawierać: nazwisko autora i pierwszą literę jego imienia, rok wydania, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, wolumin (numer zeszytu) oraz zakres stron; przy wydawnictwach książkowych należy podać wydawnictwo i miejsce wydania. Tytuły czasopism należy podawać w pełnym brzmieniu.

Tabele i ryciny: powinny być umieszczone na końcu manuskryptu. Ponadto ryciny należy przesłać  jako oddzielne pliki graficzne w formie edytowalnej (.xls, .xlsx, .pdf, .cdr), z numeracją zgodną z kolejnością podaną w tekście.

Fotografie: należy przesłać jako oddzielne pliki .jpg lub .tiff o wysokiej rozdzielczości (300 dpi).

Wszystkie prace drukowane w monografii pokonferencyjnej podlegają recenzji, korekta autorska będzie wysłana na adres autora korespondencyjnego.

5 Września 2017 (WTOREK)

16:30 – 18:00
Rejestracja uczestników
 
19:00
Wieczór powitalny

I dzień 6 Września 2017 (ŚRODA)

08:00 – 10:00
Rejestracja uczestników
 
10:00 – 10:30
Otwarcie konferencji
 
10:30 – 11:30
Sesja otwierająca konferencję
Moderator:
Dorota Zawadzka
Prelegenci:
10:30 - 10:45
wysłano zapytanie - oczekujemy na potwierdzenie
10:45 - 11:00
Jolanta Błasiak - "Ochrona przyrody w Lasach Państwowych"
11:00 - 11:30
Siegfried Klaus - "Ekologia i ochrona głuszca w Europie"
11:30-12:00
Przerwa kawowa
12:00 – 14:00
I sesja referatowa: Status i ochrona głuszca w Polsce
Moderator:
Dorota Zawadzka
Prelegenci:
12:00 - 12:30
Janusz Kobielski, Ryszard Anglart, Dorota Merta - "Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich - podsumowanie efektów projektu LIFE11 NAT/PL/428"
12:30 - 13:00
Dorota Ławreszuk, Tomasz Gałęzia, Tadeusz Wilczyński, Grzegorz Myszczyński - "Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Puszczy Augustowskiej - podsumowanie efektów projektu LIFE11 NAT/PL/428"
13:00 - 13:15
Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk, Andrzej Wediuk, Małgorzata Piotrowska - "Głuszec Tetrao urogallus na Lubelszczyźnie - rys historyczny oraz stan obecny"
13:15 - 13:40
Zbigniew Żurek, Paweł Armatys - " Głuszec w polskich Karpatach Zachodnich - występowanie, zagrożenia, metody ochrony"
13:40 - 14:00
Dyskusja
14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa
 
15:00 – 18:00
II sesja referatowa: Czynniki wpływające na dynamikę populacji głuszca
Moderator:
Jolanta Błasiak
Prelegenci:
15:00 - 15:20
Bogdan Brzeziecki, Dorota Zawadzka, Stanisław Drozdowski - "Możliwość kształtowania siedlisk głuszca w ramach gospodarki leśnej"
15:20 - 15:40
Risto Tornberg, Seppo Rytkönen, Pekka Helle, Jere Tolvanen - "Dynamika współwystępowania jastrzębia i kuraków w lasach borealnych"
15:40 - 16:00
Rafał Kowalczyk - "Wpływ ssaków drapieżnych na populacje kuraków leśnych"
16:00 - 16:30
Przerwa kawowa
16:30 - 16:50
Robert Rutkowski - "Genetyka w ochronie polskiej populacji głuszca Tetrao urogallus"
16:50 - 17:10
Rudi Suchant - "Turystyka i rekreacja w ostojach głuszca - efekty i rekomendacje"
17:10 - 17:30
Tadeusz Mizera -"Głuszec oczyma artystów"
17:30 - 18:00
Dyskusja
19:30 - 24:00
Kolacja bankietowa

II dzień 7 Września 2017 (CZWARTEK)

09:00 – 11:00
III sesja referatowa: Metody hodowli i reintrodukcji głuszca
Moderator:
Siegfried Klaus
Prelegenci:
09:00 - 09:20
Ralf Siano, Siegfried Klaus - "Projekty wsiedlania głuszców Tetrao urogallus na terenie Niemiec - przegląd"
09:20 - 09:40
Zenon Rzońca, Ewa Łukaszewicz, Artur Kowalczyk - "Doświadczenia w hodowli głuszców w Nadleśnictwie Wisła"
09:40 - 10:00
Andrzej Krzywiński, Bogdan Kasperczyk, Armin Kobus, Krystyna Krzywińska - "Metoda 'born to be free' i jej dotychczasowe wykorzystanie do reintrodukcji głuszca, ze szczególnym uwzględnieniem wyników na terenie Puszczy Piskiej"
10:00 - 10:20
Alexey Scopin, Vyacheslav Soloviev, Alexander Savlejev - "Odłowy i przetrzymywanie dzikich głuszców z zachowaniem dobrostanu zwierząt - doświadczenia rosyjskie"
10:20 - 10:40
Michael Schneider - "Wsparcie Szwecji dla projektów ochrony głuszca i cietrzewia"
10:40 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 – 18:00
IV sesja referatowa - Status i ochrona populacji głuszca w Europie
Moderator:
Ryszard Anglart
Prelegenci:
11:00 - 11:20
Petras Kurlavicius, Rytis Zizas - "Stan populacji guszca Tetrao urogallus na Litwie"
11:20 - 11:40
Vladimir Piminov, Alexey Sergeyev, Ekaterina Luginina - "Aktualny stan, użytkowanie i ochrona populacji głuszca Tetrao urogallus w Rosji"
11:40 - 12:00
Tatiana Pawluszczyk - "Dynamika populacji i ochrona głuszca w Białorusi"
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 12:50
Martin Mikolas, Peter Klinga, Marek Svitok, Martin Tejkal, Tobias Kuemmerle, Volodymyr Trotsiuk, Pavel Janda, Radek Bače, Marius Theodosiu, Robert Morrissey, Miroslav Svoboda, Kurt Bollmann - "Wpływ zmniejszania się powierzchni starodrzewów i fragmentacji siedlisk na gwałtowny spadek liczebności populacji głuszca w Karpatach"
12:50 - 13:10
Václav Tomášek, Tomáš Lorenc, Tomáš Myslikovjan - "Dynamika liczebności i zarządzanie populacją głuszca w Czechach"
13:10 - 13:30
Luise Stephani, Christoph Gehrecke - "Projekt ochrony głuszca w Turyngii - ostatnie osiągnięcia"
13:30 - 14:00
Dyskusja
14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa
 
 
15:00 - 15:20
Lars Thielemann, Alexander Zimmermann - "Reintrodukcja głuszca w południowej Brandenburgii, Niemcy"
15:20 - 15:40
Felipe González Sánchez - "Pilne działania ochronne na rzecz głuszca kantabryjskiego Tetrao urogallus cantabricus i jego środowiska"
15:40 - 16:00
Emmanuel Ménoni, Marc Montadert - "Czterdzieści lat ochrony i monitoringu głuszca we Francji"
16:00 - 16:20
Kenny Kortland - "Działania dla głuszca w Szkocji: 1995 do 2017"
16:20 - 16:50
Przerwa kawowa
16:50 – 18:15
Perspektywy ochrony głuszca
 
Prelegenci:
16:50 - 17:15
Tomasz Gałęzia, Dorota Ławreszuk - "Plan after-Life dla Puszczy Augustowskiej"
17:15 - 17:40
Janusz Kobielski - "Plan after-Life dla Borów Dolnośląskich"
17:40 - 18:00
Dyskusja - perspektywy ochrony głuszca w Polsce i w Europie
18:00 - 18:15
Zamknięcie części referatowej konferencji
20:00
Wieczór towarzyski / opcjonalnie pokazy filmów uczestników
 

III dzień 8 września 2017 (PIĄTEK)

 
Czynna ochrona głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów, Bory Dolnośląskie - wycieczka terenowa
 
Wycieczka terenowa:
08:00 - 13:00
I grupa - lunch grillowy w terenie 11:00-11:45
08:15 - 13:15
II grupa - lunch grillowy w terenie 11:45-12:30
09:30 - 14:30
III grupa - lunch grillowy w terenie 12:30-13:15
09:45 - 14:45
IV grupa - lunch grillowy w terenie 13:15-14:00